Šobrīd ERAF projekta “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” ietvaros uzsākts darbs, lai izveidotu Būvniecības informācijas sistēmu (BIS) par lietotājiem draudzīgu informācijas sistēmu, nodrošināt pilnībā digitālu būvniecības procesa pārvaldību (iecere – būvniecība – ekspluatācija), kur visi uz būvi attiecināmie dati būtu vienuviet – “digitālais būves dokumentu plaukts”.

 

BIS (www.bis.gov.lv) ir elektroniska vide, kurā notiek informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, tur atrodas būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ir pieejami ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie e-pakalpojumi.

 

Projekta īstenošanas rezultātā plānotie uzlabojumi skars septiņus publiskās pārvaldes procesus:

1. Būvkomersantu klasifikācijas process

2. Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas process.

3. Būvniecības procesa uzraudzības process.

4. Būvju ekspluatācijas uzraudzības process.

5. Būvspeciālistu datu pārvaldības process.

6. Ēku energoefektivitātes pārvaldības process.

7. Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšanas process. 

 

Projekta īstenošanas rezultātā tiek plānoti vai papildināti sekojoši publiskie pakalpojumi:

1. “Iesniegums par būvkomersanta klasifikācijas piešķiršanu” (jauns)

2. “Dati no būvkomersantu reģistra” (papildināts esošs)

3. “Elektroniska būvniecības ieceres un būvprojekta saskaņojuma saņemšana” (papildināts esošs)

4. “Atgādinājumu saņemšana” (jauns)

5. “Dati par publisko ēku ekspluatācijas stāvokli” (jauns)

6. “Dati no Latvijā akreditēto uzņēmumu energoauditoru reģistra” (jauns)

7. “Dati no būvizstrādājumu atbilstības prasību reģistra” (jauns)

8. “Būvspeciālista sertifikācija” (papildināts esošs)

Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas pilnveide, nodrošinot elektronisku saskaņošanu ar normatīvajos aktos noteiktām pusēm, un uzlabotas būvniecības pasūtītāju iespējas BIS izmantošanā.

Šobrīd lielākajā daļā gadījumu būvprojekta izstrādātājs būvprojektu sākotnēji izstrādā elektroniskā formā, vēlāk to izdrukā un kopā ar pavadošajiem dokumentiem iesniedz papīra formā būvvaldēs un institūcijās, kuras pilda būvvaldes funkcijas, kā arī nepieciešamības gadījumā citās iesaistītajās valsts un pašvaldību institūcijās, ārējo inženiertīklu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, lai to saskaņotu, kā arī lai turpmāk saskaņotu izmaiņas būvprojektā, ja tādas ir veiktas. Šādus iesniegtos būvprojektus būvvaldēs un institūcijās, kuras pilda būvvaldes funkcijas, gandrīz nav iespējams pārvērst elektroniskā formā (digitalizēti) vai arī to pārvēršana elektroniskā formā prasa nesamērīgus resursus, t.sk. nepieciešams minētajām institūcijām iegādāties lielformāta skenēšanas ierīces, lai būvprojektu elektroniskā formātā iekļautu BIS. Ņemot vērā papīra formāta dokumentu apriti, būvprojektu saskaņošana ir laikietilpīgs process, jo saskaņošana nevar tikt realizēta paralēli ar visām iestādēm un personām, kas iesaistītas būvprojektu saskaņošanas procesā. Katra no saskaņošanā iesaistītajām iestādēm vai personām dokumentus saņem papīra formātā un saskaņošanu apliecina ar pašrocīgu parakstu (parakstiem) rindas kārtībā. 

Pirms projekta ieviešanas BIS nebija paredzēta iespēja pilnvarot noteiktas būvniecības procesā iesaistās puses iesniegt dokumentus un informāciju klienta vārdā. 

Tāpat šobrīd nav iespējama elektroniska iesniegto būvprojektu ģeotelpiska piesaiste pie konkrētas atrašanās vietas, tādejādi apgrūtinot būvprojekta izstrādātāju, teritoriju plānotāju, būvvalžu un pasūtītāju darbu, plānojot un apstiprinot būvju dizainu un piesaisti konkrētai zemes vienībai.

Projekta ietvaros paredzēts uzlabot Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas procesu, nodrošinot elektronisku saskaņošanas realizāciju. Ir paredzēts izstrādāt nepieciešamos normatīvo aktu grozījumus un vadlīnijas.

Lai uzlabotu procesu caurskatāmību, efektivitāti vai lietotāju ērtības, projekta ietvaros tiek izstrādāti IT risinājumi pilnveidotiem būvniecības procesiem. 

Ja tiks apstiprināti atbilstošie normatīvo aktu grozījumi, tad projekta ietvaros tiek paredzēts attīstīt BIS funkcionalitāti klusēšanas piekrišanas principa ieviešanai un ierobežojot termiņa pagarināšanu virs likumā noteiktiem termiņiem), kā arī nodrošinot iespēju būvprojekta iesniedzējam sekot līdzi saskaņošanas procesa virzībai. Ir paredzēts papildināt BIS funkcionalitāti ar iespēju virzīt būvniecības procesu uz pilnvarojuma pamata. Lai veicinātu pilnīgu pāreju uz elektronisku saziņu, BIS tiks papildināta ar iespēju veikt elektronisku būvatļaujas grozījumu iesniegšanu, būvspeciālistu maiņai, būvdarbu termiņu pagarināšanai u.c. darbībām, ja to paredzēs normatīvo aktu grozījumi.

Lai nodrošinātu ērtu un efektīvu saskaņošanas procesu, nemainot normatīvajā regulējumā noteikto saskaņošanas kārtību, papildus citiem minētajiem uzlabojumiem ir paredzēts izstrādāt vai papildināt klienta, inženiertīklu turētāja un būvvalžu un iestāžu, kas pilda būvvaldes funkcijas, darba vietas.

Saskaņošanas procesa uzlabošanai BIS tiks nodrošināta iespēja saņemt informāciju, t.sk. ģeotelpiskos datus, no saistītajām IS, piemēram, no ATIS par apgrūtinātajām teritorijām un objektiem, kam nosaka aizsargjoslas. Efektīvai BIS un no citām saistītajām IS pieejamo datu izmantošanai tiks uzlabota meklēšanas un datu atlases funkcionalitāte, ļaujot veikt datu atlasi un analīzi pēc visu līmeņu detalizācijas parametriem.

Esošajā situācijā ir nepieciešams pilnveidot būvprojekta satura un noformēšanas prasības, lai celtu to kvalitāti un atvieglotu  dokumentu izstrādi un iesniegšanu.

Līdzšinējie būvniecības procesā izveidotie e-pakalpojumi veidoti neatkarīgi viens no otra, tie nereti tiek izpildīti paralēli un to pasūtītājam nav pieejama apkopota informācija par visu ar konkrētu būvobjektu saistīto e-pakalpojumu izpildes gaitu un rezultātiem, kas apgrūtina e-pakalpojumu izmantošanu. Pastāvošais e-pakalpojumu kopums neparedz iespēju, piemēram, nomainīt pieteiktos būvspeciālistus vai vienoties par būvdarbu termiņu pagarinājumiem.

Projekta ietvaros plānots izveidot būvprojekta pasūtītāja darba vietu, nodrošinot ērtu pieeju visai pasūtītājam nepieciešamajai informācijai, būvprojektiem un būvniecības procesā nepieciešamajiem e-pakalpojumiem, kā arī paredzot iespēju deleģēt citas fiziskas un juridiskas personas iesniegt dokumentus būvniecības pasūtītāja vārdā.

Būvniecības procesā identificēta virkne scenāriju, kuros būtu iespējams paātrināt procesa norisi, uzlabojot informācijas apmaiņu starp iesaistītajām pusēm. Kontrolējošās institūcijas joprojām spiestas manuāli sagatavot un izsūtīt virkni atgādinājumu un paziņojumu, savukārt būvprojekta iesniedzējam un komersantiem nepieciešams sekot līdzi to saņemšanai, kas rada papildus administratīvo slogu. Šobrīd ir ierobežota modernu saziņas kanālu, tādu kā tiešsaistes tērzētavas, izmantošana saziņai starp klientiem. Tāpat, izmantojot elektronisku saziņu ārpus BIS, informācija par to nesaglabājas konkrētajā būvniecības lietā, kā rezultātā būvniecības procesā iesaistītās puses ir spiestas pārsvarā apmainīties ar oficiāliem dokumentiem, lai nerastos situācijas, ka sākotnēji sniegtā informācija vēlāk izrādās nepareiza. Projekta ietvaros, uzlabojot informācijas apmaiņu, veidojot automātisku apziņošanas sistēmu un nodrošinot ātrās komunikācijas līdzekļus, tiks samazināts administratīvais slogs un būs iespējams paātrināt būvniecības procesa virzību.

Projekta ietvaros plānots papildināt BIS nodrošināto būvju ekspluatācijas uzraudzības atbalstu, nodrošinot, ka BIS:

• ir iespēja iegūt informāciju par būves galveno lietošanas veidu un tajā iekļautajām telpu grupām (nodrošinot nepieciešamās informācijas saņemšanu no citām IS);

• būvvaldēm un institūcijām, kas pilda būvvalžu funkcijas, tiks nodrošināts uzdevumu deleģēšanas un darba plānošanas atbalsts;

• tiek uzlabots sūdzību izskatīšanas atbalsts, ļaujot atbildīgajām iestādēm reģistrēt sūdzības un meklēt tās pēc dažādiem parametriem (adreses, koordinātēm, kadastra numura, kadastra apzīmējuma, punkta / līnijas kartē u.c.), pievienot sūdzības izskatīšanā konstatētos faktus un nepieciešamības gadījumā nodot sūdzību izskatīšanai citai iestādei pēc piederības;

• tiek nodrošināta informācijas aktualizācija, ja ekspluatācijas uzraudzības ietvaros (pēc īpašnieka iesnieguma būvvaldē vai iestādē, kura pilda būvvaldes funkcijas) tiks konstatēts, ka būve dabā vairs neeksistē;

• tiks veidota automātiska būves riska klases izvērtēšana, nodrošinot riskanto būvju papildus uzraudzību.

Papildu plānots realizēt pakalpojumu, kurā persona var aplūkot karti ar pārbaudītajām un pārbaudāmajām ēkām un to ekspluatācijas vērtējumu, it īpaši publisko ēku gadījumā.

BIS tiks pilnveidots Būvkomersantu reģistrs, iekļaujot tajā normatīvajos aktos paredzēto informāciju par Latvijas Republikā reģistrētiem būvkomersantiem, ārvalstu komersantiem un būvuzņēmumu apvienībām, kas pretendē uz būvdarbu veikšanu Būvniecības likuma 23. panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, un to klasifikāciju, kā arī sniedzot iespēju būvkomersantiem vērsties ar elektronisku iesniegumu (aizpildot tiešsaistes formu) klasifikācijas iestādē, lai saņemtu kādu no klasifikācijas pakalpojumiem.

Paredzēts nodrošināt informācijas apmaiņu ar citām IS, kā arī paaugstināt šī pakalpojuma elektronizācijas līmeni. Pēc Projekta realizācijas personām, kuras vēlēsies iegūt sertifikātu patstāvīgai praksei arhitektūras un būvniecības jomā, vairs nebūs jāsniedz informācija par izglītību, ja šī informācija būs pieejama VIIS.

Šis BIS papildinājums ietekmēs lielos uzņēmumus, uz kuriem attiecas prasība par regulāru energoauditu veikšanu, lielos elektroenerģijas patērētājus, mazos un vidējos uzņēmumus, kuriem energoaudits ir nosacījums dalībai valsts atbalsta programmās.

Energoauditoru saraksts, līdzīgi kā šobrīd jau ieviestais neatkarīgo ekspertu reģistrs ēku energoefektivitātes jomā, būs publiski pieejams.

Projekta ietvaros plānots izstrādāt publiski pieejamu būvizstrādājumu atbilstības standartu informēšanas platformu. 

Informēšanas platformā būs pieejama aktuāla informācija par visiem spēkā esošajiem būvizstrādājumu atbilstības standartiem, nodrošinot ērtu standartu meklēšanu un filtrēšanu atbilstoši kritērijiem (piemēram, darbības jomas, objekta tipa, u.c.).