Būvekspertīzi ir tiesīgi veikt būvspeciālisti, kas saņēmuši sertifikātu attiecīgajā būvekspertīzes darbības sfērā, kā arī būvkomersanti, kuri nodarbina sertificētu būvspeciālistu attiecīgajā jomā.

Trešās grupas būvju būvprojektiem, izņemot būves nojaukšanas būvprojektiem, ekspertīzes veikšana ir obligāta.  Pārējiem būvprojektiem to var veikt pēc pasūtītāja pieprasījuma.

Būvekspertīzes pamatuzdevums ir veikt profesionālu pārbaudi un sniegt izvērtējumu par būvprojekta tehniskā risinājuma vai būves un veikto būvdarbu atbilstību būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

Nē, lai būvspeciālists varētu veikt gan būvju tehnisko apsekošanu, gan būvprojektu un būvju ekspertīzi tam nepieciešami sertifikāti dažādās darbības sfērās.

Būvekspertīzes vadītājam vienmēr ir jāuzņemas atbildība par visu būvprojektu kopumā.

Būvkomersantam patstāvīgi jānodarbina tikai būvprojekta ekspertīzes vadītājs.

Ugunsdrošības pasākumu pārskata ekspertīzi ir tiesīgi veikt būvspeciālisti, kuri ieguvuši būvprojektu arhitektūras risinājumu un būvprojektu konstrukciju ekspertīzes sertifikātu.

Nepieciešamo iepirkuma procedūru būvekspertīzes līguma noslēgšanai veic pati pašvaldība.

Ja ārvalstu komersants ir saņēmis atļauju patstāvīgai darbībai Latvijas teritorijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, viņš ir tiesīgs arī veikt būvekspertīzes. Pretējā gadījumā viņam jādarbojas kā apakšuzņēmējam pie ekspertīzes veicēja, kas reģistrēts LR būvkomersantu reģistrā.