PAR AIZSARGĀTO LIETOTĀJU

Aizsargātā lietotāja pakalpojumu regulē Ministru kabineta noteikumi Nr.345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi" (turpmāk – Noteikumi).

Kam ir tiesības saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu?

Tiesības saņemt pakalpojumu ir maznodrošinātai vai trūcīgai mājsaimniecībai (personai), daudzbērnu ģimenei vai ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns/i ar invaliditāti, vai persona/as ar I invaliditātes grupu, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam).

Pakalpojumu nesniedz aizsargātajam lietotājam, kas reģistrēts Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā kā parādnieks.

Kas ir aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojums

Pakalpojums ir maksājuma samazinājums elektroenerģijas rēķina summai vienam elektroenerģijas līgumam. Maksājuma samazinājumu piemēro elektroenerģijai, sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm, bet ar to nedrīkst segt  pievienotās vērtības nodokli.

Dati par aktuālajiem elektroenerģijas līgumiem (kā arī līgumslēdzējiem un apakšlietotājiem, kuri ir pie tirgotāja pieteikušies atbalsta saņemšanai uz līgumslēdzēja līumu) tiek saņemti no elektroenerģijas tirgotājiem.

Kāds ir pakalpojuma apmērs?

Pakalpojumu katru kalendāro mēnesi piemēro šādā apmērā:

 • trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai) – 20 euro ;
 • ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti – 20 euro (par katru bērnu ar invaliditāti);
 • personai ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādnim – 20 euro ;
 • daudzbērnu ģimenei – 25 euro .
ALDIS atbalsta summu labojumi BUJ_29aug2023

Kā saņemt aizsargātā lietotāja statusu?

Pakalpojuma saņemšana jeb piemērošana aizsargātajiem lietotājiem Aizsargāto lietotāja datu informācijas sistēmā (turpmāk - ALDIS) notiek automātiski, izņemot apakšlietotājus un daudzbērnu ģimenes, kurām bērns/bērni mācās ārzemēs.

Lai noteiktu atbilstību aizsargātajam lietotājam, ALDIS tiek saņemti dati no šādiem datu pārziņu reģistriem:

 • pašvaldībām (SOPA reģistrs), lai identificētu trūcīgās un maznodrošinātās personas un reģistrētos līguma numurus, kuriem jāpiemēro maksājuma samazinājumus;
 • Pilsonības un migrācijas lietu departamenta Fizisko personu reģistra, lai identificētu pakalpojuma saņēmējus daudzbērnu ģimenēs;
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Invaliditātes informācijas sistēmas, lai identificētu Pakalpojuma saņēmējus ģimenēs ar bērniem ar invaliditāti un personas ar I invaliditātes grupu vai to aizgādņiem.
 • Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas, lai identificētu aizsargātos lietotājus, kuri reģistrēti Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā kā parādnieki.

Kā aizsargātais lietotājs var pārliecināties par savu atbilstību aizsargātā lietotāja statusam?

Aizsargātajam lietotājam ir iespēja pārliecināties par savu statusu un pienākošos maksājuma samazinājuma elektroenerģijas rēķinā apmēru, izmantojot e-pakalpojumu ‘Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana‘ portālā www.latvija.lv.

E-pakalpojumā tiek parādīta informācija, vai personai ir aizsargātā lietotāja statuss šobrīd un kurai aizsargātā lietotāja grupai tā atbilst, kā arī dati par iepriekšējiem mēnešiem, kuros statuss ir bijis. Vienlaikus tiek arī parādīta informācija par maksājuma samazinājuma apmēru. Ja e-pakalpojumā aktīvā līguma numura nav, tad personai ir jāsniedz ziņas par elektroenerģijas līgumu. Iespējams, ir jāreģistrējas kā elektroenerģijas līguma apakšlietotājam: kā to izdarīt,  lūdzu skatiet informāciju sadaļā ‘Par apakšlietotāju (aizsargāto lietotāju)’. Daudzbērnu ģimeņu gadījumā aktīvais līguma numurs būs norādīts tam no vecākiem, kuram ir piešķirts atbalsts.

Ja aizsargātajam lietotājam ir vairāki elektroenerģijas līgumi, e-pakalpojumā tiek parādīts aktīvais līguma numurs, uz kuru notiek maksājuma samazinājuma attiecināšana. Persona var norādīt citu savu līgumu; to dara, nospiežot pogu ‘Labot’ un nākamajā ekrānformā norādot aktuālo līguma numuru un elektroenerģijas pakalpojuma sniedzēju. Uz norādīto līgumu attiecināmais maksājuma samazinājums tiks piemērots no nākamā mēneša 1.datuma.

Kad vērsties Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB) rakstiski?

Ja e-pakalpojuma lietošana nav iespējama, kā arī, ja vēlaties sūtīt iesniegumu ar savu jautājumu, iespējams vērsties BVKB rakstiski. Ja iesniegumā tiks pieprasīta informācija vai dots uzdevums aizsargātā lietotāja informācijas un ar to saistīto datu izmaiņām, saskaņā ar Iesniegumu likuma 2. un 3.pantu, BVKB ir jāiesniedz vai nu rakstveidā (sūtot pa pastu) vai elektroniskā veidā parakstīts iesniegums, t.i., parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un pa e-pastu nosūtīts iestādei vai izmantojot e-adresi.

Ja persona vienlaicīgi atbilst vairākām aizsargāto lietotāju kategorijām, vai elektroenerģijas maksājuma samazinājums summēsies?

Ja persona atbilst vairākām aizsargāto lietotāju kategorijām, maksājuma samazinājumu elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros piemēro par katru aizsargātā lietotāja kategoriju, summējot maksājuma samazinājumus.

Vai aizsargātais lietotājs var brīvi izvēlēties elektroenerģijas tirgotāju atbalsta saņemšanai?

Aizsargātais lietotājs var izvēlēties sev piemērotāko elektroenerģijas tirgotāju no tiem Tirgotājiem, kuri nodrošina šo pakalpojumu un ar to noslēdzot elektroenerģijas tirdzniecības līgumu.

Kurš aizsargātais lietotājs saņem maksājuma samazinājumu, ja ģimenē vairāki vienas kategorijas aizsargātie lietotāji piesakās pakalpojuma saņemšanai katrs sava elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros?

Ja ģimenē vairāki vienas kategorijas aizsargātie lietotāji piesakās pakalpojuma saņemšanai katrs sava elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros, pakalpojumu  saņem viens informācijas sistēmas nejauši izvēlēts aizsargātais lietotājs līdz brīdim, kamēr šajā noteikumu punktā minētie aizsargātie lietotāji vienojas un pakalpojuma sniedzējam vai birojam rakstiski norāda vienu elektroenerģijas tirdzniecības līgumu pakalpojuma saņemšanai.

Kas saņem maksājuma samazinājumu, ja ģimenē ir bērns ar invaliditāti?

Maksājuma samazinājumu piemēro vienam no bērna vecākiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem (turpmāk – vecāks), ja viņam/-ai ir galalietotāja līgums ar elektroenerģijas tirgotāju.  Ja vecākam galalietotāja līguma nav, tad vecākam ir jānoslēdz apakšlietotāja līgums (skatīt jautājumus par apakšlietotāju).

Cik ilgi persona tiek uzskatīta par bērnu – invalīdu?

Līdz 18 gadiem, bet to nenosaka “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi”, bet gan Bērnu tiesību aizsardzības likums.

Kāda ģimene tiek definēta kā “daudzbērnu”?

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.345, pieņemti no 01.06.2021., ‘Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi‘ 7.punktu: daudzbērnu ģimene pakalpojumu saņem, maksājuma samazinājumu piemērojot vienai no personām, kurai pašai vai kopā ar laulāto ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam (skaidrojums - persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu), kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Vai civillaulībā dzīvojošas daudzbērnu ģimenes ar 3 bērniem, kas abiem ir no iepriekšējām laulībām (piemēram, sievai -1, vīram-2 bērni), var saņemt atbalstu?

Lai saņemtu daudzbērnu ģimenes maksājuma samazinājumu, vienam no vecākiem jābūt apgādībā 3 bērniem. Ja viens no vecākiem nav aizbildnis vai audžuvecāks 3 vai vairāk bērniem, tad pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reģistra datiem nevar identificēt atbilstību daudzbērnu ģimenei un aizsargātā lietotāja statuss netiek piešķirts.

Ja ģimenē ir 3 bērni un vecākais pārsniegs noteikto vecumu šogad, vai ģimene vēl atbildīs daudzbērnu ģimenes maksājuma samazinājumam?

Atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam nosaka katru mēnesi, saskaņā ar no datu reģistra pārziņiem saņemto informāciju. Ja vecākajam bērnam paliek 18 gadi un mācības netiek turpinātas, tad ar nākošo mēnesi daudzbērnu ģimenes maksājuma samazinājums vairs netiks piemērots.

Ja bērns līdz 24 gadu vecumam (neieskaitot) iegūst izglītību ārzemēs

Ja bērns līdz 24 gadu vecumam (neieskaitot) iegūst izglītību ārzemēs, un tāpēc netiek piemērots daudzbērnu ģimenes maksājuma samazinājums, no 01.11.2021. daudzbērnu ģimenes statusu aizsargātā lietotāja piešķiršanai apliecina ar Latvijas Goda ģimenes apliecību. Latvijas Goda ģimenes apliecības datu iesniegšanai (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.345 19.1 punktu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, Goda ģimenes apliecības numuru un iesniegumam pievienojot tās kopiju),  aizsargātajam lietotājam, saskaņā ar Iesniegumu likuma 2. un 3.pantu, Būvniecības valsts kontroles birojam ir jāiesniedz vai nu rakstveidā vai elektroniskā veidā parakstīts iesniegums, t.i., parakstīts ar elektronisko parakstu un pa e-pastu nosūtīts iestādei, vai izmantojot e-adresi vai e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” portālā www.latvija.lv.

Kas notiek, ja studentam ir akadēmiskais gads?

Datus par studentiem sniedz Izglītības un zinātnes ministrija. Ja students mēneša 1. datumā atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā, viņa dati netiek nodoti aizsargātā lietotāja statusa noteikšanai.

Vai maksājuma samazinājumu daudzbērnu ģimenes saņems arī vasarā, kad skolēni/studenti ir brīvlaikā?

Jā, izņemot sekojošus gadījumus:

 • ja skolēns maina skolu vasaras periodā un jaunā izglītības iestāde skolēnu ir piereģistrējusi iestādē, bet nav pievienojusi nevienā klasē;
 • skolēnam sakarā ar 12. klases pabeigšanu līdz reģistrēšanai  augstskolā vai skolēniem, kuri  pabeidzot pamatizglītību, maina izglītības iestādi vasaras periodā - līdz reģistrēti jaunajā mācību iestādē no 1. septembra.

Kā atvieglojumu saņem mazturīga mājsaimniecība (persona)?

Lai saņemtu šo atvieglojumu, ģimenei jāvēršas pašvaldībā un jānorāda elektroenerģijas līguma numurs un pakalpojuma sniedzējs (elektroenerģijas tirgotājs), uz kuru jāattiecina maksājuma samazinājums. Pašvaldības sociālais dienests ievada datus gan par mazturīgas/trūcīgas mājsaimniecības statusu, gan par elektroenerģijas līgumu, uz kuru attiecināt atbalstu. Ja pašvaldībā šīs informācijas nav, vai tā ir novecojusi, tā ir jāatjauno, lai varētu saņemt maksājuma samazinājumu uz vajadzīgo līgumu, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.345 28. punktu. Elektroenerģijas līguma maiņas gadījumā ir nekavējoties šī informācija jāsniedz pašvaldības sociālajā dienestā, lai līguma izmaiņas varētu attiecināt uz jau tuvāko atbalsta piešķiršanas mēnesi.

Ko darīt, ja aizsargātais lietotājs nav saņēmis maksājuma samazinājumu?

Izmantojot e-pakalpojumu "Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana" portālā www.latvija.lv, jāpārliecinās, ka:

 1. ir piešķirts aizsargātā lietotāja statuss,
 2. ir piesaistīts līguma numurs, uz kuru attiecināt maksājuma samazinājumu,
 3. piesaistītā līguma numurs ir tas, uz kuru vēlaties attiecināt maksājuma samazinājumu.

Ja e-pakalpojumā norādīts, ka atbilstošajā norēķinu periodā ir piešķirts aizsargātā lietotāja statuss, tad jāpārliecinās, ka piesaistītā līguma numurs ir tas, uz kuru vēlaties attiecināt maksājuma samazinājumu.

Ja maksājuma samazinājums ir attiecināts uz citu saistīto personu (piemēram, otru vecāku), tad e-pakalpojumā tiks attēlota informācija par maksājuma samazinājuma attiecināšanu uz saistīto personu un parādīts daļējs saistītās personas elektroenerģijas līguma numurs.

Ja norādītais līguma numurs nav tas, uz kuru vēlaties attiecināt maksājuma samazinājumu,  ir  jānorāda vajadzīgais līguma numurs (šobrīd iespējams elektroenerģijas tirgotāju A/S “Latvenergo” (Elektrum), kā arī SIA “Tet” un SIA “ENEFIT” līgumiem). Norādīt var uz sava vārda noslēgtu elektroenerģijas līgumu vai līgumu, kuram esat pieteicies kā apakšlietotājs pie elektroenerģijas tirgotāja: to dara, nospiežot pogu ‘Labot’ un nākamajā ekrānformā ievadot vajadzīgo līguma numuru un elektroenerģijas pakalpojuma sniedzēju. 

Uz mainīto līgumu attiecināmais maksājuma samazinājums tiks piemērots nākamajā norēķinu periodā (no nākamā mēneša 1.datuma, saskaņā ar elektroenerģijas tirgotāja līguma nosacījumiem).

Ja e-pakalpojumā līguma numurs, ieskaitot saistītas personas elektroenerģijas līgumu, nav norādīts, un Jums ir pamats saņemt aizsargātā lietotāja pakalpojumu, tad:

 1. Ja izmantojat cita elektroenerģijas pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, nevis A/S “Latvenergo” (Elektrum), SIA “Tet”, VAS ”Latvijas dzelzceļš” vai SIA “ENEFIT”, tad šobrīd aizsargātā lietotāja pakalpojums nav pieejams, kamēr elektroenerģijas pakalpojuma sniedzējs nav izveidojis datu apmaiņu ar Būvniecības valsts kontroles biroju. 
 2. Ja izmantojat A/S “Latvenergo” (Elektrum), SIA “Tet”, VAS “Latvijas dzelzceļš” vai SIA “ENEFIT” elektroenerģijas pakalpojumu un
  2.1.neesat galalietotājs un atbilstat daudzbērnu ģimenes,  personas, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai personas ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādņa kategorijai, tad jāvēršas pie elektroenerģijas pakalpojuma sniedzēja, lai norādītu sevi kā līguma apakšlietotāju (vairāk informācijas sadaļā ‘Par apakšlietotāju (aizsargāto lietotāju)’.
  2.2.neesat galalietotājs un ir piešķirta trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) kategorija, tad jāvēršas pašvaldībā un jāprecizē elektroenerģijas līguma numurs, uz kuru jāattiecina maksājuma samazinājums.

Ja Jums e-pakalpojums nav pieejams, bet vēlaties mainīt līguma numuru, uz kuru attiecināt savu aizsargātā lietotāja maksājuma samazinājumu, Jums jāvēršas ar rakstisku iesniegumu BVKB vai pie sava elektroenerģijas pakalpojuma sniedzēja. Izņēmums ir  mazturīgas/trūcīgas mājsaimniecības, kuras ar šo prasību vēršas pašvaldības sociālajā dienestā.

Ja aizsargātā lietotāja statuss nav piešķirts, bet uzskatāt, ka tas Jums pienākas, tad rakstiski jāiesniedz pieprasījums Būvniecības valsts kontroles birojam vai atbilstošajam datu reģistra pārzinim. Ja tā ir informācijas sistēmas vai datu reģistra kļūda, BVKB attiecina un pakalpojuma sniedzējs piemēro trūkstošo maksājuma samazinājumu aktuālajā norēķinu perioda (kalendāra mēneša) elektroenerģijas rēķinā par periodu, kas nepārsniedz divus iepriekšējos norēķinu periodus (kalendāra mēnešus) viena un tā paša kalendāra gada laikā.

Vai elektroenerģijas tirdzniecības līguma noslēgšanas datumam ir nozīme, lai saņemtu maksājuma samazinājumu par pilnu kalendāro mēnesi?

Aizsargātajam lietotājam maksājuma samazinājumu piemēro par pilnu kalendāra mēnesi, neatkarīgi no elektroenerģijas tirdzniecības līguma noslēgšanas datuma.

Ja līgums ar elektroenerģijas tirgotāju ir noslēgts līdz mēneša 5.datumam, līdz notiek datu nodošana aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmai, maksājuma samazinājums tiks piemērots par šo norēķinu periodu. Ja līgums tiek noslēgts pēc 5.datuma, tad maksājuma samazinājumu uz līgumu attiecinās, sākot no nākamā norēķinu perioda 1.datuma. Ja vienlaicīgi par Jums tiek saņemta informācija par elektroenerģijas līgumiem no vairākiem elektroenerģijas tirgotājiem, bez norādes, uz kuru elektroenerģijas līgumu attiecināt maksājuma samazinājumu, tad maksājuma samazinājums tiks attiecināts uz to līgumu, uz kuru bija attiecināts iepriekšējā norēķinu periodā.

DAUDZBĒRNU ĢIMENES, KURĀM BĒRNI MĀCĀS ĀRPUS LATVIJAS

Ja ir atbilstība daudzbērnu ģimenei un kāds no bērniem mācās ārpus Latvijas, bet maksājuma samazinājums netiek saņemts, tad ir jāvēršas Būvniecības valsts kontroles birojā, saskaņā ar Noteikumu 19.1 punktu; ja aizsargātais lietotājs ir daudzbērnu ģimene, kurā vismaz viens no bērniem  vecumā no 18 līdz 24 gadiem iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ārzemēs, viens no bērna vecākiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem, kas vienlaikus ir līgumslēdzējs, pakalpojuma saņemšanai birojā iesniedz iesniegumu, norādot savu vārdu, uzvārdu un personas kodu, un Latvijas Goda ģimenes apliecības kopiju. Ja šajā  noteikumu punktā minētā ģimene nav līgumslēdzējs, bet ir apakšlietotājs, pakalpojumu tā saņem šo noteikumu 18. punktā minētajā kārtībā,  iesniedzot birojā iesniegumu, kurā norāda viena no bērnu vecākiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem vārdu, uzvārdu un personas kodu, un Latvijas Goda ģimenes apliecības kopiju.

PAR APAKŠLIETOTĀJU (AIZSARGĀTO LIETOTĀJU)

Kas ir apakšlietotājs?

Apakšlietotājs (šeit ar to apzīmējot aizsargāto lietotāju) ir persona, kas pēc vienošanās ar galalietotāju (līgumslēdzēju) izmanto līgumslēdzēja īpašumā vai valdījumā esošus elektrotīklus elektroenerģijas saņemšanai un nepērk elektroenerģiju no tirgotāja vai sistēmas operatora.

Piemēram: daudzbērnu ģimene dzīvo īpašumā, kur galalietotājs (tātad persona, kas noslēgusi līgumu) ir apsaimniekotājs. Lai uz līgumu attiecinātu maksājuma samazinājumu, ģimenes vecākam sevi jāreģistrē kā līguma apakšlietotāju.

Piemēram: līgums reģistrēts uz viena laulātā vārda, bet otrs laulātais ir I grupas invalīds. Lai uz līgumu attiecinātu maksājuma samazinājumu, laulātais ar I grupas invaliditāti jāreģistrē kā līguma apakšlietotājs.

Piemēram: aizsargātais lietotājs, pilngadīga persona, dzīvo īrētā dzīvesvietā un nav elektroenerģijas līguma galalietotājs (līgumslēdzējs). Lai uz elektroenerģijas līgumu (ikmēneša rēķinu) attiecinātu maksājuma samazinājumu, aizsargātajam lietotājam sevi jāreģistrē kā uz īrēto dzīvesvietu  attiecināmā elektroenerģijas līguma apakšlietotāju. Apakšlietotāja reģistrāciju veic pie atbilstošā elektroenerģijas tirgotāja.

Piemēram: personai pašai ir trīs bērni vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Persona nedzīvo kopā ar laulāto, bet citas personas īpašumā, kur cita persona ir elektroenerģijas galalietotājs (līgumslēdzējs). Lai uz elektroenerģijas līgumu (ikmēneša rēķinu) attiecinātu maksājuma samazinājumu, aizsargātajam lietotājam (daudzbērnu vecākam) sevi jāreģistrē kā līguma apakšlietotāju.

Vai apakšlietotājiem pakalpojumu saņemšana notiek automātiski?

Nē, pakalpojuma saņemšana apakšlietotājiem nenotiek automātiski, izņemot maznodrošinātās mājsaimniecības (personas), kurām ir reģistrēts līguma numurs pašvaldībā. Saņemot no pašvaldības reģistrēto līguma numuru, tam automātiski attiecina maksājuma samazinājumu.

Lūdzu skatiet jautājumu ‘Kā reģistrēties kā apakšlietotājam’.

Kā reģistrēties kā apakšlietotājam?

Ja apakšlietotājs ir maznodrošināta vai trūcīga mājsaimniecība (persona), tad jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, lai reģistrētu elektroenerģijas līgumu, uz kuru attiecināt atbalsta pakalpojumu. Tai skaitā, ja ir nepieciešams mainīt jau reģistrētu elektroenerģijas līguma numuru uz citu līgumu.

Ja apakšlietotājs atbilst jebkurai citai aizsargātā lietotāja atbalsta kategorijai, tad apakšlietotājam jāpiesakās pakalpojuma saņemšanai pie līgumslēdzēja (galalietotāja) izvēlētā tirgotāja, norādot:

 • līgumslēdzēja (galalietotāja) līguma numuru,
 • savu vārdu, uzvārdu,
 • savu personas kodu,
 • pakalpojuma saņemšanas adresi,
 • savu kontaktinformāciju.

Pēc apakšlietotāja pamatota pieprasījuma līgumslēdzējam (galalietotājam) ir pienākums uzrādīt elektroenerģijas līguma numuru.

Ja tirgotājs nodrošina tādu iespēju, tad apakšlietotājs pieteikumu var iesniegt elektroniski, izmantojot tirgotāja mājaslapu.

AIZSARGĀTĀ LIETOTĀJA MAKSĀJUMA SAMAZINĀJUMA UZKRĀJUMS

Kas ir maksājuma samazinājuma uzkrājums?

Ja uz aizsargāto lietotāju attiecinātais maksājuma samazinājums pārsniedz mēneša rēķina summu par elektroenerģiju, sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponenti (turpmāk - elektroenerģijas pakalpojums), neizmantotā maksājuma samazinājuma daļa veido maksājuma samazinājuma uzkrājumu (turpmāk - uzkrājums), kuru pakalpojuma sniedzējs (t.i., elektroenerģijas tirgotājs) var  izmantot aizsargātā lietotāja nākamā/-o kalendārā mēneša elektroenerģijas pakalpojuma maksas segšanai. 

Kā izmanto uzkrājumu?

Piemērs:

 • aizsargātajam lietotājam attiecināmais mēneša maksājuma samazinājums elektroenerģijas pakalpojumam ir 10 EUR;
 • persona iegādājas elektroenerģijas pakalpojumu no elektroenerģijas tirgotāja ‘AB’;
 • tirgotājs ‘AB’ sastāda rēķinu par mēnesi; pilna summa par elektroenerģijas pakalpojumu ir 8 EUR. No pilnās pakalpojuma summas tiek aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis (PVN), kas piemērā sastāda 1,68 EUR*;
 • tirgotājs rēķinā par elektroenerģijas pakalpojumu piemēro 8 EUR maksājuma samazinājumu, tātad, sedzot elektroenerģijas pakalpojumu pilnībā no maksājuma samazinājuma pieejamās summas;
 • personai jāveic apmaksa par elektroenerģijas pakalpojumam aprēķināto PVN summu, šeit 1,68 EUR.

Tātad mēneša maksājuma samazinājuma neizmantotā daļa ir 2 EUR (uzkrājums). Ja aizsargātajam lietotājam nākamajā mēnesī ir atbilstība aizsargātā lietotāja statusam, tad nākamajā kalendārajā mēnesī rēķinam tiek piemērots uzkrājums no iepriekšējā mēneša, kas piemērā sastāda 2 EUR, kā arī aktuālā mēneša maksājuma samazinājums 10 EUR, kopā sastādot elektroenerģijas pakalpojuma maksājuma samazinājumam pieejamo summu 12 EUR tirgotāja ‘AB’ mēneša elektroenerģijas pakalpojuma rēķinam.

* Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts no elektroenerģijas pakalpojuma pilnas summas.

Maksājuma samazinājums nedrīkst pilnībā vai daļēji segt aizsargātā lietotāja parādsaistības pret tirgotāju.

Cik ilgi uzkrājumu var izmantot?

Maksājuma samazinājuma uzkrājumu izmanto ar sekojošiem nosacījumiem: ne ilgāk kā līdz kalendāra gada beigām vai pakalpojuma sniedzēja maiņai.  Ja viena pakalpojuma sniedzēja ietvaros tiek mainīti līgumi, uzkrājums saglabājas.

Kas notiek ar neizmantoto uzkrājumu?

Ja pie elektroenerģijas tirgotāja ir izveidojies uzkrājums un līdz kalendārā gada beigām vai elektroenerģijas tirgotāja maiņai tas netiek pilnībā izmantots, tad kalendārā gada beigās uzkrājums dzēšas (anulējas) un to vairs nevar izmantot. Anulētie uzkrājumi tiek ieskaitīti atpakaļ Valsts budžetā.

Kas notiek ar uzkrājumu, ja tiek mainīts elektroenerģijas tirgotājs?

Ja aizsargātais lietotājs nomaina elektroenerģijas tirgotāju, pie iepriekšējā tirgotāja izveidotais maksājuma samazinājuma uzkrājums uz citu tirgotāju rēķiniem netiek attiecināts. Uzkrājumu var precizēt pie sava elektroenerģijas tirgotāja.

DATU AIZSARDZĪBA

Kāpēc Būvniecības valsts kontroles birojs apstrādā personas datus

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.345, pieņemti 01.06.2021., ‘Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi‘ 25.punktu, maksājuma samazinājuma aprēķinu veic valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs. Informācijas sistēma pārbauda personas atbilstību aizsargātā lietotāja statusam atbilstoši no datu pārziņu reģistriem nodotajai informācijai.

Datu reģistri; kādi dati par aizsargātajiem lietotājiem tiek saņemti ALDIS?

Lai noteiktu aizsargātā lietotāja statusu, Būvniecības valsts kontroles biroja sistēma ALDIS saņem datus no šādiem datu pārziņu reģistriem:

 • pašvaldībām (SOPA reģistra), lai identificētu trūcīgās un maznodrošinātās personas;
 • Pilsonības un migrācijas lietu departamenta Fizisko personu reģistra, lai identificētu pakalpojuma saņēmējus daudzbērnu ģimenēs;
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Invaliditātes informācijas sistēmas, lai identificētu Pakalpojuma saņēmējus ģimenēs ar bērniem ar invaliditāti un personas ar I invaliditātes grupu vai to aizgādņiem.
 • Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas, lai identificētu aizsargātos lietotājus, kuri reģistrēti Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā kā parādnieki.

Kādus aizsargātā lietotāja personas datus saņems elektroenerģijas tirgotājs?

Tirgotājs no ALDIS saņem informāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 1.jūnija noteikumu Nr.345 “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi”  34.2. apakšpunktu. Tirgotājam tiek sniegta informācija par aizsargātajiem lietotājiem, kuriem tirgotājs sniedz pakalpojumu, nosūtot datus: līguma numurs; personas kods; maksājuma samazinājums, euro; vārds uzvārds; trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) pakalpojuma saņemšanas adrese.

Cik regulāri ALDIS tiek atjaunoti dati par aizsargāto lietotāju?

Datu apmaiņa notiek reizi mēnesī, kas nozīmē, ka aizsargātā lietotāja statuss tiek noteikts ik mēnesi. Svarīgi, ka aizsargātā lietotāja atbilstību piemēro, balstoties uz datu pārziņu iesūtītajiem datiem, uzskatot tos par aktuālajiem uz datu nodošanas brīdi.

Kad dati par aizsargāto lietotāju tiek dzēsti?

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 1.jūnija noteikumu Nr.345 “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi” 37. apakšpunktu ALDIS informācijas sistēmā uzkrātos personas datus par aizsargātajiem lietotājiem glabā 18 mēnešus un pēc tam tos dzēš.

KĀ ATTEIKTIES NO AIZSARGĀTĀ LIETOTĀJA PAKALPOJUMA?

Aizsargātais lietotājs var veikt izmaiņas pakalpojuma saņemšanas nosacījumos vai atteikties no pakalpojuma saņemšanas e-pakalpojumā www.latvija.lv vai, vēršoties pie pakalpojuma sniedzēja vai birojā. Atsakoties no pakalpojuma, jānorāda, no kāda maksājuma samazinājuma veida atsakās un atteikuma pamatojums.

Atsakoties no aizsargātā lietotāja pakalpojuma, atbalsta maksājums vairs netiek piemērots.

Kā atteikties no pakalpojuma, izmantojot e-pakalpojumu "Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana"

Portālā www.latvija.lv atrod e-pakalpojumu "Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana" un autentificējas pakalpojuma uzsākšanai.

Datu sadaļā “Statuss” jāspiež poga “Atteikties” un tiks atvērta ekrānforma “Statusa rediģēšana”; laukā “Atteikšanās iemesls” jānorāda iemesls par atteikšanos no pakalpojuma.  Lai pabeigtu darbību, spiež pogu “Atteikties”;  sekojošā paziņojumā ar atkārtotu jautājumu par veikto darbību jāspiež poga “Atteikties”. Atveroties sākuma ekrānformai laukā “Aizsargātā lietotāja statuss” jābūt šādām izmaiņām: “Esat atteicies”.

Lai atceltu veiktās izmaiņas, e-pakalpojumā nospiediet pogu “Atjaunot” vai arī sazinieties ar Būvniecības valsts  kontroles biroju!”.

Kā var atjaunot iepriekš atteikto aizsargātā lietotāja pakalpojumu? 

Ja persona iepriekš ir atteikusies no aizsargātā lietotāja statusa, bet tā atbilst kaut vienai no atbalsta kategorijām un vēlas to atjaunot, tad personai (aizsargātajam lietotājam) ir jāiesniedz rakstisks iesniegums Būvniecības valsts kontroles birojam ar lūgumu atjaunot aizsargātā lietotāja statusu, vai arī var izpildīt e-pakalpojumu "Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana", tajā nospiežot pogu “Atjaunot”.

Pēc saņemtā iesnieguma apstrādes vai arī aizsargātā lietotāja statusa atjaunošanas e-pakalpojumā Būvniecības valsts kontroles birojs iekļaus šīs personas datus nākamā tuvākā kalendārā mēneša aizsargātā lietotāja statusa noteikšanas datu apstrādē.

CITI JAUTĀJUMI

Vai nerezidents atbilst atbalsta saņemšanai?

Jā, ja  nerezidentam ir piešķirts personas kods Fizisko personu informācijas sistēmā un ALDIS ir saņēmis aizsargātā lietotāja informāciju no datu reģistriem.