1. PAR AIZSARGĀTO LIETOTĀJU
 • Kam ir tiesības saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu?

Tiesības saņemt pakalpojumu ir maznodrošinātai vai trūcīgai mājsaimniecībai (personai), daudzbērnu ģimenei vai ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns/i ar invaliditāti, vai persona/as ar I invaliditātes grupu, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam).

 • Kas ir aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojums

Pakalpojums ir maksājuma samazinājums elektroenerģijas rēķina summai. Maksājuma samazinājumu piemēro elektroenerģijai, sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm, bet ar to nedrīkst segt  pievienotās vērtības nodokli.

 • Kāds ir pakalpojuma apmērs?

Pakalpojumu katru kalendāro mēnesi piemēro šādā apmērā:

 • trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai) – 15 euro (līdz 31.10.2021. 5 euro);
 • ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti – 15 euro (līdz 31.10.2021. 5 euro);
 • personai ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādnim – 15 euro (līdz 31.10.2021. 5 euro);
 • daudzbērnu ģimenei – 20 euro (līdz 31.10.2021. 5 euro).
   
 • Kā saņemt aizsargātā lietotāja statusu?

Pakalpojuma saņemšana jeb piemērošana aizsargātajiem lietotājiem Aizsargāto lietotāja datu informācijas sistēmā (ALDIS) notiek automātiski, izņemot apakšlietotājus.

Lai noteiktu atbilstību aizsargātajam lietotājam, ALDIS tiek saņemti dati no šādiem datu pārziņu reģistriem:

 • pašvaldībām, lai identificētu trūcīgās un maznodrošinātās personas un reģistrētos līguma numurus;
 • Pilsonības un migrācijas lietu departamenta Fizisko personu reģistra, lai identificētu pakalpojuma saņēmējus daudzbērnu ģimenēs;
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Invaliditātes informācijas sistēmas, lai identificētu Pakalpojuma saņēmējus ģimenēs ar bērniem ar invaliditāti un personas ar I invaliditātes grupu vai to aizgādņiem.

 

 • Kā aizsargātais lietotājs var pārliecināties par savu atbilstību aizsargātā lietotāja statusam?

Aizsargātajam lietotājam ir iespēja pārliecināties par savu statusu un pienākošos maksājuma samazinājuma elektroenerģijas rēķinā apmēru, izmantojot e-pakalpojumu ‘Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana‘ portālā www.latvija.lv vai rakstiski vēršoties Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB).

 • Ja persona vienlaicīgi atbilst vairākām aizsargāto lietotāju kategorijām, vai elektroenerģijas maksājuma samazinājums summēsies?

Ja persona atbilst vairākām aizsargāto lietotāju kategorijām, maksājuma samazinājumu elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros piemēro par katru aizsargātā lietotāja kategoriju, summējot maksājuma samazinājumus.

 • Vai aizsargātais lietotājs var brīvi izvēlēties elektroenerģijas tirgotāju atbalsta saņemšanai?

Aizsargātais lietotājs var izvēlēties sev piemērotāko elektroenerģijas tirgotāju no tiem Tirgotājiem, kuri nodrošina šo pakalpojumu un ar to noslēdzot elektroenerģijas tirdzniecības līgumu.

 • Kurš aizsargātais lietotājs saņem maksājuma samazinājumu, ja ģimenē vairāki vienas kategorijas aizsargātie lietotāji piesakās pakalpojuma saņemšanai katrs sava elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros?

Ja ģimenē vairāki vienas kategorijas aizsargātie lietotāji piesakās pakalpojuma saņemšanai katrs sava elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros, pakalpojumu  saņem viens informācijas sistēmas nejauši izvēlēts aizsargātais lietotājs līdz brīdim, kamēr šajā noteikumu punktā minētie aizsargātie lietotāji vienojas un pakalpojuma sniedzējam vai birojam rakstiski norāda vienu elektroenerģijas tirdzniecības līgumu pakalpojuma saņemšanai.

 • Kas saņem maksājuma samazinājumu, ja ģimenē ir bērns ar invaliditāti?

Maksājuma samazinājumu piemēro vienam no bērna vecākiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem (turpmāk – vecāks), ja viņam/-ai ir galalietotāja līgums ar elektroenerģijas tirgotāju.  Ja vecākam galalietotāja līguma nav, tad vecākam ir jānoslēdz apakšlietotāja līgums (skatīt jautājumus par apakšlietotāju).

 • Cik ilgi persona tiek uzskatīta par bērnu – invalīdu?

Līdz 18 gadiem, bet to nenosaka “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi”, bet gan Bērnu tiesību aizsardzības likums.

 • Kāda ģimene tiek definēta kā “daudzbērnu”?

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.345, pieņemti no 01.06.2021., ‘Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi‘ 7.punktu: daudzbērnu ģimene pakalpojumu saņem, maksājuma samazinājumu piemērojot vienai no personām, kurai pašai vai kopā ar laulāto ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam (skaidrojums - persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu), kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

 • ​​​​​​​Vai civillaulībā dzīvojošas daudzbērnu ģimenes ar 3 bērniem, kas abiem ir no iepriekšējām laulībām (piemēram, sievai -1, vīram-2 bērni), var saņemt atbalstu?

Lai saņemtu daudzbērnu ģimenes maksājuma samazinājumu, vienam no vecākiem jābūt apgādībā 3 bērniem. Ja viens no vecākiem nav aizbildnis vai audžuvecāks 3 vai vairāk bērniem, tad pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reģistra datiem nevar identificēt atbilstību daudzbērnu ģimenei un aizsargātā lietotāja statuss netiek piešķirts. Ja šādā situācijā vienam no vecākiem apgādībā ir trīs vai vairāk bērnu, tad par atbilstību aizsargātā lietotāja statusam jāpārliecinās, izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu ‘Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana’, kā arī vai vecākam ir norādīts aktuālais aktīvais elektroenerģijas līguma numurs, uz kuru attiecināt atbalsta summas samazinājumu.

Ja e-pakalpojumā redzamais aktīvais līguma numurs nav aktuālais, tad persona var veikt izmaiņas; to dara, nospiežot pogu ‘Labot’ un nākamajā ekrānformā norādot aktuālo līguma numuru un elektroenerģijas pakalpojuma sniedzēju. Uz norādīto līgumu attiecināmais maksājuma samazinājums tiks piemērots no nākamā mēneša 1.datuma.

Ja e-pakalpojumā aktīvā līguma numura nav, tad personai ir jāsniedz ziņas par līgumu. Iespējams, Jūs vēlaties sevi attiecināt uz kādu līgumu kā  apakšlietotāju. Kā to izdarīt, - lūdzu skatiet informāciju sadaļā ‘Par apakšlietotāju (aizsargāto lietotāju)’.

Ja e-pakalpojuma izmantošana nav iespējama, rakstiski jāvēršas Būvniecības valsts kontroles birojā.

 • ​​​​​​​Ja ģimenē ir 3 bērni un vecākais pārsniegs noteikto vecumu šogad, vai ģimene vēl atbildīs daudzbērnu ģimenes maksājuma samazinājumam?

Atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam nosaka katru mēnesi, saskaņā ar no datu reģistra pārziņiem saņemto informāciju. Ja vecākajam bērnam paliek 18 gadi un mācības netiek turpinātas, tad ar nākošo mēnesi daudzbērnu ģimenes maksājuma samazinājums vairs netiks piemērots.

Ja bērns līdz 24 gadu vecumam (neieskaitot) iegūst izglītību ārzemēs, un tāpēc netiek piemērots daudzbērnu ģimenes maksājuma samazinājums, no 01.11.2021. daudzbērnu ģimenes statusu aizsargātā lietotāja piešķiršanai var apliecināt ar Latvijas Goda ģimenes apliecību. Latvijas Goda ģimenes apliecības  datu iesniegšanai (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.345 19.1 punktu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, Goda ģimenes apliecības numuru un iesniegumam pievienojot tās kopiju),  aizsargātajam lietotājam, saskaņā ar Iesniegumu likuma 2. un 3.pantu, Būvniecības valsts kontroles birojam ir jāiesniedz vai nu rakstveidā vai elektroniskā veidā parakstīts iesniegums, t.i., parakstīts ar elektronisko parakstu un pa e-pastu nosūtīts iestādei, vai izmantojot e-adresi vai e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” portālā www.latvija.lv.

 • ​​​​​​​Kas notiek, ja studentam ir akadēmiskais gads?

Šos datus sniedz Izglītības un zinātnes ministrija un no tā tālāk izriet, vai piemērot aizsargātā lietotāja maksājuma samazinājumu.

 • ​​​​​​​Kā atvieglojumu saņem mazturīga mājsaimniecība (persona)?

Lai saņemtu šo atvieglojumu, ģimenei jāvēršas pašvaldībā un jānorāda elektroenerģijas līguma numurs, uz kuru jāattiecina maksājuma samazinājums. Pašvaldības sociālais dienests ievada datus gan par mazturīgas/trūcīgas mājsaimniecības statusu, gan par elektroenerģijas līgumu, uz kuru attiecināt atbalstu. Ja pašvaldībā šīs informācijas nav, vai tā ir novecojusi, tā ir jāatjauno, lai varētu saņemt maksājuma samazinājumu uz vajadzīgo līgumu, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.345 28. punktu. Elektroenerģijas līguma maiņas gadījumā ir nekavējoties šī informācija jāsniedz pašvaldības sociālajā dienestā, lai līguma izmaiņas varētu attiecināt uz jau tuvāko atbalsta piešķiršanas mēnesi.

 • ​​​​​​​Ko darīt, ja aizsargātais lietotājs nav saņēmis maksājuma samazinājumu?

Jāpārliecinās, ka:

 1. ir piešķirts aizsargātā lietotāja statuss,
 2. ir piesaistīts līguma numurs, uz kuru attiecināt maksājuma samazinājumu,
 3. piesaistītā līguma numurs ir tas, uz kuru vēlaties attiecināt maksājuma samazinājumu.

Pārliecinieties, ka Jums ir piešķirts aizsargātā lietotāja statuss, izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu ‘Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana’. Ja e-pakalpojuma izmantošana nav iespējama, tad rakstiski jāiesniedz pieprasījums Būvniecības valsts kontroles birojam.

​​​​​​​Ja e-pakalpojumā norādīts, ka atbilstošajā norēķinu periodā ir piešķirts aizsargātā lietotāja statuss, tad jāpārliecinās, ka piesaistītā līguma numurs ir tas, uz kuru vēlaties attiecināt maksājuma samazinājumu. Daudzbērnu ģimenes gadījumā, līguma numuru e-pakalpojumā redz vecāks, uz kura vārda ir slēgts elektroenerģijas līgums un uz to attiecina maksājuma samazinājumu.

Ja norādītais līguma numurs nav tas, uz kuru vēlaties attiecināt maksājuma samazinājumu,  ir  jānorāda vajadzīgais līguma numurs (šobrīd iespējams elektroenerģijas tirgotāju A/S “Latvenergo” (Elektrum), kā arī SIA “Tet” līgumiem); to dara, nospiežot pogu ‘Labot’ un nākamajā ekrānformā labojot līguma numuru, ievadot vajadzīgo līguma numuru un elektroenerģijas pakalpojuma sniedzēju

Uz mainīto līgumu attiecināmais maksājuma samazinājums tiks piemērots nākamajā norēķinu periodā (no nākamā vai aiznākamā mēneša 1.datuma, saskaņā ar elektroenerģijas tirgotāja līguma nosacījumiem).

Ja Jums e-pakalpojums nav pieejams, bet vēlaties mainīt līguma numuru, uz kuru attiecināt maksājuma samazinājumu, Jums jāvēršas pie sava elektroenerģijas pakalpojuma sniedzēja vai ari pašvaldības sociālajā dienestā gadījumā, ja atbilstat mazturīgas/trūcīgas mājsaimniecības atbalsta kategorijai.

Ja e-pakalpojumā līguma numurs nav norādīts, tad:

 1. Ja izmantojat cita elektroenerģijas pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, nevis A/S “Latvenergo” (Elektrum) vai SIA “Tet”, tad šobrīd aizsargātā lietotāja pakalpojums nav pieejams, kamēr elektroenerģijas pakalpojuma sniedzējs nav izveidojis datu apmaiņu ar Būvniecības valsts kontroles biroju. 
 2. Ja izmantojat A/S “Latvenergo” (Elektrum) vai SIA “Tet” elektroenerģijas pakalpojumu un: 
  ​​​​​​​2.1.neesat galalietotājs un atbilstat daudzbērnu ģimenes,  personas, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai personas ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādņa kategorijai, tad jāvēršas pie elektroenerģijas pakalpojuma sniedzēja, lai norādītu sevi kā līguma apakšlietotāju (vairāk informācijas
   sadaļā ‘Par apakšlietotāju (aizsargāto lietotāju)’.
  2.2.neesat galalietotājs un ir piešķirta trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) kategorija, tad jāvēršas pašvaldībā un jāprecizē elektroenerģijas līguma numurs, uz kuru jāattiecina maksājuma samazinājums.

Ja aizsargātā lietotāja statuss nav piešķirts, bet uzskatāt, ka tas Jums pienākas, tad rakstiski jāiesniedz pieprasījums Būvniecības valsts kontroles birojam vai atbilstošajam datu reģistra pārzinim. Ja tā ir informācijas sistēmas vai datu reģistra kļūda, birojs attiecina un pakalpojuma sniedzējs piemēro trūkstošo maksājuma samazinājumu aktuālajā norēķinu perioda (kalendāra mēneša) elektroenerģijas rēķinā par periodu, kas nepārsniedz divus iepriekšējos norēķinu periodus (kalendāra mēnešus) viena un tā paša kalendāra gada laikā.

 • ​​​​​​​Vai elektroenerģijas tirdzniecības līguma noslēgšanas datumam ir nozīme, lai saņemtu maksājuma samazinājumu par pilnu kalendāro mēnesi?

Aizsargātajam lietotājam maksājuma samazinājumu piemēro par pilnu kalendāra mēnesi, neatkarīgi no elektroenerģijas tirdzniecības līguma noslēgšanas datuma.

Ja līgums ar elektroenerģijas tirgotāju ir noslēgts līdz mēneša 5.datumam, līdz notiek datu nodošana aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēmai, maksājuma samazinājums tiks piemērots par šo norēķinu periodu. Ja līgums tiek noslēgts pēc 5.datuma, tad maksājuma samazinājumu uz līgumu attiecinās, sākot no nākamā norēķinu perioda 1.datuma.

 1. PAR APAKŠLIETOTĀJU (AIZSARGĀTO LIETOTĀJU)
 • Kas ir apakšlietotājs?

Apakšlietotājs (šeit ar to apzīmējot aizsargāto lietotāju) ir persona, kas pēc vienošanās ar galalietotāju (līgumslēdzēju) izmanto līgumslēdzēja īpašumā vai valdījumā esošus elektrotīklus elektroenerģijas saņemšanai un nepērk elektroenerģiju no tirgotāja vai sistēmas operatora.

Piemēram: daudzbērnu ģimene dzīvo īpašumā, kur galalietotājs (tātad persona, kas noslēgusi līgumu) ir apsaimniekotājs. Lai uz līgumu attiecinātu maksājuma samazinājumu, ģimenes vecākam sevi jāreģistrē kā līguma apakšlietotāju.

Piemēram: līgums reģistrēts uz viena laulātā vārda, bet otrs laulātais ir I grupas invalīds. Lai uz līgumu attiecinātu maksājuma samazinājumu, laulātais ar I grupas invaliditāti jāreģistrē kā līguma apakšlietotājs.

Piemēram: aizsargātais lietotājs, pilngadīga persona, dzīvo īrētā dzīvesvietā un nav galalietotājs (līgumslēdzējs). Lai uz elektroenerģijas līgumu (ikmēneša rēķinu) attiecinātu maksājuma samazinājumu, aizsargātajam lietotājam sevi jāreģistrē kā līguma apakšlietotāju.

Piemēram: personai pašai ir trīs bērni vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Persona nedzīvo kopā ar laulāto, bet citas personas īpašumā, kur cita persona ir elektroenerģijas galalietotājs (līgumslēdzējs). Lai uz elektroenerģijas līgumu (ikmēneša rēķinu) attiecinātu maksājuma samazinājumu, aizsargātajam lietotājam (daudzbērnu vecākam) sevi jāreģistrē kā līguma apakšlietotāju.

 • ​​​​​​​Vai apakšlietotājiem pakalpojumu saņemšana notiek automātiski?

Nē, pakalpojuma saņemšana apakšlietotājiem nenotiek automātiski, izņemot maznodrošinātās mājsaimniecības (personas), kurām ir reģistrēts līguma numurs pašvaldībā. Saņemot no pašvaldības reģistrēto līguma numuru, tam automātiski attiecina maksājuma samazinājumu.

Lūdzu skatiet jautājumu ‘Kā reģistrēties kā apakšlietotājam’.

 • ​​​​​​​Kā reģistrēties kā apakšlietotājam?

Ja apakšlietotājs ir maznodrošināta vai trūcīga mājsaimniecība (persona), tad jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, lai reģistrētu līgumu, uz kuru attiecināt atbalsta pakalpojumu. Tai skaitā, ja ir nepieciešams mainīt jau reģistrētu līgumu uz citu līgumu.

Ja apakšlietotājs atbilst jebkurai citai aizsargātā lietotāja atbalsta kategorijai, tad apakšlietotājam jāpiesakās pakalpojuma saņemšanai pie līgumslēdzēja (galalietotāja) izvēlētā tirgotāja, norādot:

 • līgumslēdzēja (galalietotāja) līguma numuru,
 • savu vārdu, uzvārdu,
 • savu personas kodu,
 • pakalpojuma saņemšanas adresi,
 • savu kontaktinformāciju.

Pēc apakšlietotāja pamatota pieprasījuma līgumslēdzējam (galalietotājam) ir pienākums uzrādīt līguma numuru.

Ja tirgotājs nodrošina tādu iespēju, tad apakšlietotājs pieteikumu var iesniegt elektroniski, izmantojot tirgotāja mājaslapu.

 1. AIZSARGĀTĀ LIETOTĀJA MAKSĀJUMA SAMAZINĀJUMA UZKRĀJUMS

Ja aizsargātā lietotāja maksājuma samazinājums pārsniedz rēķina summu, par neizmantoto maksājuma samazinājuma daļu veidojas maksājuma samazinājuma uzkrājums (uzkrājums). Uzkrājumu attiecina uz vienu tirgotāju un to izmanto šī tirgotāja nākamā kalendārā mēneša elektroenerģijas rēķina summas segšanai. Uzkrājumu var izmantot aktuālā gada ietvaros.

Piemēram: piemērojamais mēneša maksājuma samazinājums tirgotāja ‘AB’ elektroenerģijas rēķinam ir 10 EUR, taču mēneša elektroenerģijas rēķins* ir 8 EUR; tātad maksājuma samazinājuma neizmantotā daļa ir 2 EUR (uzkrājums), kas tiks attiecināts uz nākamā kalendārā mēneša elektroenerģijas rēķinu no šī paša tirgotāja ‘AB’. Tāpat arī, nākamajā kalendārajā mēnesī rēķinam tiek piemērots maksājuma samazinājums 10 EUR, kopā sastādot maksājuma samazinājumu 12 EUR tirgotāja ‘AB’ nākamā mēneša rēķinam.

* Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts no pilnas rēķina summas.

Svarīgi! Maksājuma samazinājums nedrīkst pilnībā vai daļēji segt aizsargātā lietotāja parādsaistības pret tirgotāju.

 • ​​​​​​​Kad neizmantotais uzkrājums dzēšas?

Ja ir izveidojies maksājuma samazinājuma uzkrājums un līdz kalendārā gada beigām tas netiek izmantots, tad aktuālā kalendārā gada beigās tas dzēšas un to nevar izmantot nākamajā kalendārajā gadā.

 • ​​​​​​​Kas notiek ar maksājuma samazinājuma uzkrājumu, ja tiek mainīts tirgotājs?

Ja aizsargātais lietotājs nomaina tirgotāju, maksājuma samazinājuma uzkrājums uz citu tirgotāju rēķiniem netiek attiecināts.

Uzkrājumu var precizēt pie sava Tirgotāja.

 1. DATU AIZSARDZĪBA
 • Kāpēc Būvniecības valsts kontroles birojs apstrādā personas datus

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.345, pieņemti 01.06.2021., ‘Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi‘ 25.punktu, maksājuma samazinājuma aprēķinu veic valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs. Informācijas sistēma pārbauda personas atbilstību aizsargātā lietotāja statusam atbilstoši no datu pārziņu reģistriem nodotajai informācijai.

 • ​​​​​​​Datu reģistri; kādi dati par aizsargātajiem lietotājiem tiek saņemti ALDIS?

Lai noteiktu aizsargātā lietotāja statusu, Būvniecības valsts kontroles biroja sistēma ALDIS saņem datus no šādiem datu pārziņu reģistriem:

•           pašvaldībām, lai identificētu trūcīgās un maznodrošinātās personas;

•           Pilsonības un migrācijas lietu departamenta Fizisko personu reģistra, lai identificētu pakalpojuma saņēmējus daudzbērnu ģimenēs;

•           Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Invaliditātes informācijas sistēmas, lai identificētu Pakalpojuma saņēmējus ģimenēs ar bērniem ar invaliditāti un personas ar I invaliditātes grupu vai to aizgādņiem.

 • ​​​​​​​Kādus aizsargātā lietotāja personas datus saņems elektroenerģijas tirgotājs?

Tirgotājs no ALDIS saņem informāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 1.jūnija noteikumu Nr.345 “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi”  34.2. apakšpunktu. Tirgotājam tiek sniegta informācija par aizsargātajiem lietotājiem, kuriem tirgotājs sniedz pakalpojumu, nosūtot datus: līguma numurs; personas kods; maksājuma samazinājums, euro; vārds uzvārds; trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības (personas) pakalpojuma saņemšanas adrese.

 • ​​​​​​​Cik regulāri ALDIS tiek atjaunoti dati par aizsargāto lietotāju?

Datu apmaiņa notiek reizi mēnesī, kas nozīmē, ka aizsargātā lietotāja statuss tiek noteikts ik mēnesi. Svarīgi, ka aizsargātā lietotāja atbilstību piemēro, balstoties uz datu pārziņu iesūtītajiem datiem, uzskatot tos par aktuālajiem uz datu nodošanas brīdi.

 • ​​​​​​​Kad dati par aizsargāto lietotāju tiek dzēsti?

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 1.jūnija noteikumu Nr.345 “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi” 37. apakšpunktu ALDIS informācijas sistēmā uzkrātos personas datus par aizsargātajiem lietotājiem glabā 18 mēnešus un pēc tam tos dzēš.

 1. KĀ ATTEIKTIES NO AIZSARGĀTĀ LIETOTĀJA PAKALPOJUMA?

Aizsargātais lietotājs var veikt izmaiņas pakalpojuma saņemšanas nosacījumos vai atteikties no pakalpojuma saņemšanas e-pakalpojumā www.latvija.lv vai, vēršoties pie pakalpojuma sniedzēja vai birojā. Atsakoties no pakalpojuma, jānorāda, no kāda maksājuma samazinājuma veida atsakās un atteikuma pamatojums.

Atsakoties no aizsargātā lietotāja pakalpojuma, atbalsta maksājums vairs netiek piemērots.

 • ​​​​​​​Kā atteikties no pakalpojuma, izmantojot e-pakalpojumu ‘Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana’

Portālā www.latvija.lv atrod e-pakalpojumu ‘Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana’ un autentificējas pakalpojuma uzsākšanai.

Ekrānformā “Aizsargātā lietotāja dati” jāspiež poga “Labot” un tiks atvērta ekrānforma “Labot datus”; sadaļā “Atteikšanās no atbalsta” laukā “Atteikuma iemesls” jānorāda iemesls par atteikšanos no pakalpojuma.  Lai pabeigtu darbību, spiež pogu “Atteikties”;  sekojošā paziņojumā ar atkārtotu jautājumu par veikto darbību jāspiež poga “Atteikties”. Atveroties sākuma ekrānformai, laukā “Aizsargātā lietotāja statuss” jābūt šādām izmaiņām:

 • vārds “Piešķirts” nomainīts uz “Spēkā līdz <tekošā mēneša beigām>”;
 • ekrānformas augšpusē ir paziņojums “Izmaiņas ir saglabātas un būs spēkā sākot ar nākamo kalendāro mēnesi. Lai atceltu veiktās izmaiņas, sazinieties ar Būvniecības valsts  kontroles biroju!”.
 1. Kā var atjaunot iepriekš atteikto aizsargātā lietotāja pakalpojumu? 

Ja persona iepriekš ir atteikusies no aizsargātā lietotāja statusa, bet tā atbilst kaut vienai no atbalsta kategorijām un vēlas to atjaunot, tad personai (aizsargātajam lietotājam) ir jāiesniedz rakstisks iesniegums Būvniecības valsts kontroles birojam ar lūgumu atjaunot aizsargātā lietotāja statusu.

Pēc saņemtā iesnieguma apstrādes Būvniecības valsts kontroles birojs iekļaus šīs personas datus nākamā tuvākā kalendārā mēneša aizsargātā lietotāja statusa noteikšanas datu apstrādē.

 1. CITI JAUTĀJUMI
 • Vai nerezidents atbilst atbalsta saņemšanai?

Jā, ja  nerezidentam ir piešķirts personas kods Fizisko personu informācijas sistēmā un ALDIS ir saņēmis aizsargātā lietotāja informāciju no datu reģistriem.