https://www.bvkb.gov.lv/sites/bvkb/files/content/em_skaidrojumi_2020.docx

Skaidrojumi aptver šādas tēmas:

Būvniecības likums;

MK 19.08.2014. noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”  

Speciālie būvnoteikumi:

MK 02.09.2014. noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”;

MK 30.09.2014. noteikumi Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”;

MK 16.09.2014. noteikumos Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”;

MK 09.05.2017. noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”.

Latvijas būvnormatīvu skaidrojumi (LBN):

LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas”;

LBN 208-15  “Publiskas būves”;

LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija”;

LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;

LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";

LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”;

LBN 016-15 “Būvakustika”

Elektroniskā  darba laika uzskaites sistēma (EDLUS);

Būvniecības dokumentācijas saskaņojumi

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana

Būvatļauja

Būvspeciālisti

Būvniecības informācijas sistēma

Būvdarbi

Būvvalde

Būvizstrādājumi

MK 19.08.2014. noteikumi Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”

 

 

Vispārīgi/Biroja kompetence

 • Būvniecības likums
 • Enerģētikas likums
 • Elektroenerģijas tirgus likums
 • Energoefektivitātes likums
 • Ēku energoefektivitātes likums
 • Likums “Par zemes dzīlēm”
 • Biodegvielas likums
 • Likums “Par atbilstības novērtēšanu”
 • Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums
 • Likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”
 • Likums “Par nodokļiem un nodevām” (XIV nodaļa “Elektroniskās informācijas uzskaite būvlaukumā un tās izmantošana”)
 • Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.576 ”Būvniecības valsts kontroles biroja nolikums”

 

Būvniecība

 • Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”
 • Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”
 • Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 501 ”Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”
 • Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”
 • Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.530 ”Dzelzceļa būvnoteikumi”
 • Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumi Nr.550 ”Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”
 • Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.573 ”Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”
 • Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.631 ”Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi”
 • Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633 ”Autoceļu un ielu būvnoteikumi”
 • Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumi Nr.661 ”Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi”
 • Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”
 • Citi būvniecības jomas normatīvie akti https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/buvnieciba/normativie_akti/normativo_aktu_saraksts/

 

Enerģētika

Elektroenerģijas obligātā iepirkuma mehānisma uzraudzība un kontrole

 • Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumi Nr.395 ”Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam”
 • Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumi Nr.459 ”Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas, obligātā iepirkuma komponentes un sadales sistēmas pakalpojuma kompensēšanas kārtība”
 • Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumi Nr.560 ”Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību”
 • Ministru kabineta 2020.gada 2.septembra noteikumi Nr.561 ”Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”
 • Citi normatīvie akti https://em.gov.lv/lv/nozares_politika/energijas_tirgus_un_infrastruktura/normativie_akti_un_politikas_planosanas_dokumenti/

 

Energoefektivitātes jautājumu administrēšana

 

Naftas produktu uzraudzība un kontrole

 

Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves licencēšana

 

BIS un BIS reģistri

 • Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumi Nr.343 “Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanas un aktualizēšanas noteikumi”
 • Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumi Nr.348 “Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode”
 • Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumi Nr.383 “Noteikumi par ēku energosertifikāciju”
 • Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumi Nr.116 ”Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”
  Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumi Nr.438 ”Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”
 • Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.499 ”Noteikumi par būvinspektoriem”
 • Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.211 ”Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi”
 • Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumi Nr.487 ”Uzņēmumu energoaudita noteikumi”
 • Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumi Nr.169 ”Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”
 • Ministru kabineta 2018.gada 21.augusta noteikumi Nr.531 “Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā”
  Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumi Nr.21 ”Kārtībā, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, un prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības pārbaudei un auditācijas pierakstiem”

 

Būvekspertu sertifikācija un uzraudzība

 • Likums “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”
 • Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumi Nr. 168 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā”
 • Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumi Nr.169 ”Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”

Ministru kabineta 2019.gada 7. maija noteikumi Nr.190 “Būvniecības valsts kontroles biroja sniegto maksas pakalpojumu cenrādis