Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)”

Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansiālo atbalstu, Būvniecības valsts kontroles birojs, noslēdzot vienošanos ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru, 2017. gadā 30.novembrī uzsāka projektu Nr. 2.2.1.1/17/I/021 “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” (turpmāk – projekts). Projekta darbību īstenošanas laiks pēc vienošanās noslēgšanas ir 33 mēneši.

 

Projekta apstiprinātais finansējums ir EUR 1 700 000.00, no kuriem 15% valsts budžeta finansējums - 255 000.00 EUR, 85% Eiropas fonda finansējums - 1 445 000,00 EUR.

 

Galvenais projekta mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību.

 

Projekta ietvaros ir plānots līdz 2020.gadam attīstīt Būvniecības informāciju sistēmas (turpmāk - BIS) tīmekļa vietnes bis.gov.lv pilnveidojot/izstrādājot 7 procesus, t.sk:

• Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas procesu.

• Būvniecības procesa uzraudzības procesu.

• Būvju ekspluatācijas uzraudzības procesu.

• Būvkomersantu klasifikācijas procesu.

• Būvspeciālistu datu pārvaldības procesu.

• Ēku energoefektivitātes pārvaldības procesu.

• Būvju un būvizstrādājumu galvenās raksturojošās informācijas uzturēšanas procesu.

 

Projektā plānots apmācīt apmēram 300 sistēmas lietotājus un administratorus.

 

Sistēmas izstrādā SIA “Tieto Latvia”, projektā konsultatīvo atbalstu sniedz SIA “AA Projekts”.

 

Projekta sadarbības partneri: Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Tiesu administrācija, Valsts zemes dienests, Ekonomikas ministrija, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs.