Jaunumi
Attēls ar būvuzraugu un citu vīru celtniecības objektā

Lai sniegtu atbalstu būvniecības ierosinātājam un nepieļautu būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus un būvprojektā, kā arī darbu veikšanas projektā noteikto darbu veikšanas tehnoloģiju neievērošanu, Būvniecības valsts kontroles birojs kopā ar nozari izstrādājis būvuzraudzības pakalpojuma vadlīnijas.

Dokumentā atrunāti gadījumi, kad būvuzraudzība ir obligāta, atbilstības prasības būvuzrauga izvēlē, uzdevuma definēšana būvuzraudzības iepirkumam un būvuzraudzības līguma izpildes kontrole.

Vadlīnijas ir ieteikuma rakstura dokuments, kurā sistemātiski apkopotas būtiskākās prasības un procesi, kas būvniecības ierosinātājam jāņem vērā piesaistot būvuzraudzības pakalpojuma sniedzēju. Tās izstrādātas, ņemot vērā būvuzraudzības nozares apkopoto praksi un ieteikumus, kā arī BVKB iegūto pieredzi, veicot būvdarbu valsts kontroli.

Vadlīnijas atrodamas Būvniecības valsts kontroles biroja tīmekļvietnē, sadaļā "Būvdarbu kontrole": https://www.bvkb.gov.lv/lv/buvdarbu-valsts-kontrole-un-buvju-pienemsana-ekspluatacija 

Elīna Balgalve

Sabiedrisko attiecību speciāliste - 123. kab.
elina.balgalve [at] bvkb.gov.lv