Nē, būvuzraudzības līgumu var slēgt tikai ar tādu būvkomersantu, kas nodarbina attiecīgās jomas būvuzraugu.

Pamatojums:

Saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta otro daļu būvkomersants ir tiesīgs darboties tādās būvniecības jomās, kurās tam ir attiecīgi speciālisti. Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” būvkomersants ir tiesīgs darboties tikai un vienīgi tādās būvniecības jomās, kurās tam ir uz darba līguma pamata nodarbināts vismaz viens būvspeciālists. Piemēram, ja būvkomersanta darbības sfēra ir ēku būvdarbu vadīšana un ēku būvdarbu būvuzraudzība, tas nav tiesīgs darboties projektēšanas sfērā, jo konkrētais būvkomersants nenodarbina attiecīgu speciālistu. Līdz ar to būvuzraudzības līgumu var slēgt tikai ar būvkomersantu, kas nodarbina atbildīgo būvuzraugu (sertifikāts ēku būvuzraudzībā). Savukārt šis būvkomersants nolīgst apakšuzņēmējus - būvkomersantus, kuri nodarbina atbilstošajās jomās sertificētus būvspeciālistus (līdzīgi, kā attiecībā uz būvprojekta ekspertīzi). Būvniecības normatīvais regulējums neaizliedz arī slēgt līgumu ar katru atsevišķo būvkomersantu, kurš nodarbina attiecīgās jomas būvuzraugu, nosakot, ka viens no viņiem ir atbildīgais būvuzraugs, vai slēgt daudzpusēju līgumu ar visiem iesaistītajiem būvkomersantiem, kuri nodarbina attiecīgās jomas būvuzraugu, nosakot, ka viens no viņiem ir atbildīgais būvuzraugs.

Uz atbildīgo būvuzraugu ir attiecināmi tie paši nosacījumi par būvspeciālista minimālo civiltiesiskās atbildības limitu kā uz projektēšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

Pamatojums:

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.502) 5.punktu pirms būvdarbu uzsākšanas objektā būvspeciālistam, kas veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja, atbildīgā būvuzrauga vai atbildīgā autoruzrauga pienākumus, vai būvkomersantam, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, jānoslēdz būvspeciālista apdrošināšanas līgums. Būvspeciālistam, kas veiks atbildīgā būvuzrauga pienākumus, būvspeciālista apdrošināšanas līgumu var slēgt darba devējs, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu. Par visu būvdarbu būvuzraudzību būvobjektā ir atbildīgs viens vai vairāki būvuzraugi, kas ir parakstījuši saistību rakstu, līdz ar to katram atbildīgajam būvuzraugam, vai būvkomersantam, kas nodarbina attiecīgo būvuzraugu, nepieciešams noslēgt būvspeciālista civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu.

Savukārt atbildīgā būvuzrauga minimālās atbildības limits trešās grupas būvēm izriet no MK noteikumu Nr.502 9.3.apakšpunkta – 100 % no līguma summas par būvuzraudzības pakalpojumu veikšanu, bet jaunbūvēm ne mazāks par 150 000 euro. Savukārt gadījumos, kad būvuzraudzības pakalpojumi tiek sniegti esošas būves pārbūves vai atjaunošanas gadījumā, limits tiek noteikts 100% apmērā no būvuzraudzības pakalpojuma līguma summas.

Nē, nedrīkst.

Pamatojums:

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 5.pielikuma 8.4.punktam būvdarbu žurnālā norāda ziņas par izpildītiem darbiem, t.sk. reģistrē segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus un norāda iespējamo segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu sarakstu. Atbildīgais būvdarbu vadītājs katru dienu pārbauda izpildītos darbus, ar parakstu apliecina darbu pieņemšanu vai izdara atzīmi par defektiem un sastāda defektu konstatēšanas un novēršanas aktu. Reģistrē neparedzētos vai papildus veicamos darbus, ko radījušas izmaiņas vai papildinājumi projekta dokumentācijā, kā arī nelabvēlīgi laikapstākļi. Reģistrē segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, iekļaujot sīku konstrukciju un darbu aprakstu, norādot to apjomu, rasējumu lapu numurus, ieviestās un saskaņotās atkāpes no projekta. Segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu pielikumā pievieno izmantoto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošus dokumentus. Nav pieļaujama veicamo darbu uzsākšana, ja pieņemšanas komisija nav sastādījusi un parakstījusi iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvniecības laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami jau pieņemto segto darbu bojājumi, pirms darbu uzsākšanas veic atkārtotu kontroli un sastāda atbilstošu aktu.