Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Ar 01.01.2020 visas būvniecības procesā nepieciešamās dokumentācijas aprite notiek tikai elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Pakalpojums nodrošina ērtu un ātru būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanu, saskaņošanu un iesniegšanu būvvaldē, sākot no atbilstošākā būvniecības iesnieguma veida (būvniecības iesniegums/ apliecinājuma karte/ paskaidrojuma raksts) un būvniecības veida (Jaunu būvju būvniecībai, kā arī esošu būvju pārbūvei, atjaunošanai, nojaukšanai, novietošanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves un konservācijai) noteikšanas līdz ieceres apstiprināšanai vai vienkāršotās būvniecības procesa gadījumos paskaidrojuma raksta un apliecinājuma kartes akceptēšanai.

Procesa apraksts

 1. Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšana BIS
  Būvniecības ieceres dokumentāciju var izstrādāt būvniecības ieceres ierosinātājs, kas plāno būvēt pats saviem spēkiem 1. un 2. grupas būvi, bet pārējos gadījumos sertificēts būvspeciālists attiecīgajā jomā un sfērā. Ja ieceri ir jāizstrādā būvspeciālistam, tad ir jāveic pilnvarošana BIS.

  Būvniecības ierosinātājs BIS būvniecības darba vietas sadaļā JAUNA BŪVNIECĪBA jāatrod atbilstošo būvniecības iesnieguma veidu (būvniecības iesniegums/ apliecinājuma karte/ paskaidrojuma raksts). Ja nav izpratnes, kuru iesnieguma veidu izvēlēties, tad var izmantot “PALĪDZĒT IZVĒLĒTIES BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMA VEIDU”, kurš pēc Jūsu ievadītajiem parametriem palīdzēs piemeklēt atbilstošāko iesnieguma veidu.

  Secīgi nepieciešams aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu, kas sastāv no šādām daļām: Iesniegums, Ierosinātāji, Ziņas par būvi, Ziņas par zemi, Iesaistītie dalībnieki, Papildus informācija, Dokumentācijas daļas. Atbildīgā iestāde. Iesnieguma apskats. Saskaņošana. “Jāņem vērā, ka nākamo iesnieguma sadaļu – “Dokumentācijas daļas” var pievienot un apstiprināt ar savu sertifikātu tikai noteiktas darbības jomas/sfēras sertificēts būvspeciālists.“ Pārējās daļas (Atbildīgā iestāde. Iesnieguma apskats. Saskaņošana) varēs turpināt aizpildīt, kad būs pievienota un apstiprināta projekta dokumentācija. Pie katras iesnieguma daļas parādīsies pazīme, ka tā ir aizpildīta pareizi.

 2. Būvatļaujas izdošana/ būvniecības ieceres akceptēšana BIS
  10.01.2002. Rēzeknes pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par pašvaldības nodevām par būvatļaujām” ir informācija par paredzētām nodevām par būvatļaujas izdošanu.
  Izdotā būvatļauja vai akceptētā iecere uzreiz ir pieejama BIS publiskajā portālā sadaļā PAZIŅOJUMI, kā arī pie Būvniecības darba vietas sadaļā MANA BŪVNIECĪBA pie konkrētās lietas.

  Izdota būvatļauja vēl nenozīmē, ka var sākt būvdarbus. Būvdarbus var uzsākt pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas un atzīmju izdarīšanas par projektēšanas nosacījumu izpildi.

  Izdotajā būvatļaujā būvvalde ir atzīmējusi, kādi projektēšanas nosacījumi un būvniecības uzsākšanas nosacījumi Jums kā būvniecības ierosinātājam ir jāizpilda.

Saņemt pakalpojumu