Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

BIS publiskais portāls

Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013

BISP saņemtie dokumenti

Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013

Pakalpojuma saņemšana

BIS publiskais portāls

Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013

BISP saņemtie dokumenti

Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013

Ja plānojat veikt būvdarbus, ir nepieciešama būvatļauja. Ar 01.01.2020 visas būvniecības procesā nepieciešamās dokumentācijas aprite notiek tikai elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Pakalapojums nodrošina ērtu un ātru būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanu, saskaņošanu un iesniegšanu būvvaldē, sākot no atbilstošākā būvniecības iesnieguma veida (būvniecības iesniegums/ apliecinājuma karte/ paskaidrojuma raksts) un būvniecības veida (Jaunu būvju būvniecībai, kā arī esošu būvju pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, nojaukšanai, novietošanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves un konservācijai) noteikšanas līdz ieceres apstiprināšanai vai vienkāršotās būvniecības procesa gadījumos paskaidrojuma raksta un apliecinājuma kartes akceptēšanai.

Ja nepieciešama palīdzība veikt darbības BISā, izmantojiet iespēju pilnvarot būvspeciālistu veikt darbības BISā ar noteiktām tiesībām, piemēram, pārstāvēt personu kā ierosinātāju. Lietotājam jābūt autorizētam BIS publiskajā portālā.

Procesa apraksts

 1. Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšana BIS
  Būvniecības ieceres dokumentāciju var izstrādāt būvniecības ieceres ierosinātājs, kas plāno būvēt pats saviem spēkiem 1. un 2. grupas būvi, bet pārējos gadījumos sertificēts būvspeciālists attiecīgajā jomā un sfērā. Ja ieceri ir jāizstrādā būvspeciālistam, tad ir jāveic pilnvarošana BIS.

  Būvniecības ierosinātājs BIS būvniecības darba vietas sadaļā JAUNA BŪVNIECĪBA jāatrod atbilstošo būvniecības iesnieguma veidu (būvniecības iesniegums/ apliecinājuma karte/ paskaidrojuma raksts). Ja nav izpratnes, kuru iesnieguma veidu izvēlēties, tad var izmantot “PALĪDZĒT IZVĒLĒTIES BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMA VEIDU”, kurš pēc Jūsu ievadītajiem parametriem palīdzēs piemeklēt atbilstošāko iesnieguma veidu.

  Secīgi nepieciešams aizpildīt būvniecības ieceres iesniegumu, kas sastāv no šādām daļām: Iesniegums, Ierosinātāji, Ziņas par būvi, Ziņas par zemi, Iesaistītie dalībnieki, Papildus informācija, Dokumentācijas daļas. Atbildīgā iestāde. Iesnieguma apskats. Saskaņošana. “Jāņem vērā, ka nākamo iesnieguma sadaļu – “Dokumentācijas daļas” var pievienot un apstiprināt ar savu sertifikātu tikai noteiktas darbības jomas/sfēras sertificēts būvspeciālists.“ Pārējās daļas (Atbildīgā iestāde. Iesnieguma apskats. Saskaņošana) varēs turpināt aizpildīt, kad būs pievienota un apstiprināta projekta dokumentācija. Pie katras iesnieguma daļas parādīsies pazīme, ka tā ir aizpildīta pareizi.

  Ja tomēr neesi pārliecināts, ka varēsi pats veikt darbības BIS, iesakām pilnvarot jebkuru citu uzticības personu, kas palīdzēs sagatavot un iesniegt visu nepieciešamo dokumentāciju.

 2. Būvatļaujas izdošana/ būvniecības ieceres akceptēšana BIS
  Izdotā būvatļauja vai akceptētā iecere uzreiz ir pieejama BIS publiskajā portālā sadaļā PAZIŅOJUMI, kā arī pie Būvniecības darba vietas sadaļā MANA BŪVNIECĪBA pie konkrētās lietas.

  “Jāņem vērā, ka izdota (apstiprināta) būvatļauja vēl nenozīmē, ka var sākt būvdarbus. Būvdarbus var uzsākt pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas un atzīmju izdarīšanas par nosacījumu izpildi.”

  Izdotajā būvatļaujā būvvalde ir atzīmējusi, kādi projektēšanas nosacījumi un būvniecības uzsākšanas nosacījumi Jums kā būvniecības ierosinātājam ir jāizpilda. Ēku būvnoteikumu 5.nodaļa nosaka veicamos sabiedrības informēšanas pasākumus, piemēram, kādos gadījumos jāizvieto būvtāfele.

  Jāņem vērā, katrā pašvaldībā ir saistošie noteikumi, kuros ir informācija par paredzētām nodevām par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē.

Maksājumi

PozīcijaCena
Būvatļaujas izdošana0.00 EUR
Paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes akceptēšana0.00 EUR
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu0.00 EUR
Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu, izņemot 13.2. un 13.6. apakšpunktos minētajos gadījumos200.00 EUR
Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu individuālo dzīvojamo māju, dārza māju un ar to saistīto palīgēku būvniecībai70.00 EUR
Nodevas likme, saņemot būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā, izņemot 13.4. apakšpunktā minēto gadījumu30.00 EUR
Nodevas likme, saņemot būvniecības ieceres akceptu paskaidrojuma rakstā I grupas ēku un inženierbūvju būvniecībai, nojaukšanai10.00 EUR
Nodevas likme, saņemot būvniecības ieceres akceptu apliecinājuma kartē, ēkas fasādes apliecinājuma kartē30.00 EUR
Nodevas likme par būvatļauju dzīvojamo māju, dārza māju un ar tām saistīto palīgēku nojaukšanai, atsevišķu citas nozīmes I un II grupas ēku, būvju un inženierbūvju nojaukšanai/demontāžai, dzīvokļu pārplānošanai30.00 EUR

Saņemt pakalpojumu